:: Trang chủ

 
 
 
Thực tập chuyên môn
 
 
 
Tùy theo chuyên ngành đào tạo chương trình giáo dục giữa các trường đại học Thụy sĩ, hầu hết sinh viên có thể làm việc thực tập tại các công ty, nhà máy, cơ sở, trung tâm nghiên cứu tại Thụy sĩ hoặc mạng lưới liên kết chặt chẻ giữa các trường đại học Thụy sĩ sẽ tạo điều kiện tiếp thu mở rộng tầm nhìn quốc tế. Ngoài ra tại các trường đại học cũng luôn có dịch vụ hổ trợ sinh nhầm mục đích học tập. Tùy theo chính sách của mỗi công ty lượng thực tập sẽ nhận theo mức tương đương với lương làm việc ngoài giờ.
 
 
 
 
Theo quy định chung chính phủ Thụy sĩ
  • Thực tập có thể là một phần giáo dục của chương trình học tập.
  • Sinh viên sẽ được hướng dẫn sắp xếp nơi thực tập, ứng dụng.
  • Số giờ làm việc từ 39-42 mỗi tuần.
  • Thời gian thực tập từ 6 tháng hoặc dài hơn tùy theo trường hợp.

 

 

Lương thực tập

  • Lương có thể tính theo hình thực mỗi giờ từ 16CHF đến 25CHF
  • Lương trả theo hình thức mỗi tháng từ 2.000CHF đến 3.600CHF

 

 
 
 

 
 

SwissStudy (Thụy sĩ)
Trachslauerstrasse 6C  CH - 8840 Trachslau Switzerland
Tel. 1. +41 (0) 55 412 22 47, Tel. 2. +41 (0) 79 373 26 22
info@swissstudy.info